Điều khoản và Điều kiện dành cho Công Ty Sứ Kim Cương

Điều khoản và Điều kiện dành cho Công Ty Sứ Kim Cương
Giới thiệu
Các Điều khoản và Điều kiện của Trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, sumenhkimcuong.com và có thể truy cập tại https://sumenhkimcuong.com.

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Trang web này. Bằng việc sử dụng Trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng Trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Trang web này.

Trẻ vị thành niên hoặc người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng Trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ
Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, Công Ty Cổ Phần Sứ Kim Cương và / hoặc người cấp phép của Công Ty sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các tài liệu có trong Trang Web này.

Bạn chỉ được cấp giấy phép có giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.

Những hạn chế
Bạn bị hạn chế cụ thể đối với tất cả những điều sau đây:

xuất bản bất kỳ tài liệu Trang web nào trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác;
bán, cấp phép phụ và / hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
biểu diễn công khai và / hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào đang hoặc có thể gây tổn hại cho Trang web này;
sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào Trang web này;
sử dụng Trang web này trái với luật và quy định hiện hành, hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho Trang web, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này;
sử dụng Trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.
Một số khu vực nhất định của Trang web này bị bạn hạn chế truy cập và Công Ty Cổ Phần Sứ Mệnh Kim Cương có thể hạn chế bạn truy cập vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định của riêng bạn. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có cho Trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung của bạn
Trong các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này, “Nội dung của Bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của Bạn, bạn cấp cho Công Ty Cổ Phần Sứ Mệnh Kim Cương một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái sản xuất, phóng tác, xuất bản, dịch và phân phối nội dung đó trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bên thứ ba. Công Ty Cổ Phần Sứ Kim Cương có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của Bạn khỏi Trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Không có bảo hành
Trang web này được cung cấp “nguyên trạng,” với tất cả các lỗi và Công Ty Cổ Phần Sứ Kim Cương không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không có gì trên Trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn
Trong mọi trường hợp, Công Ty Cổ Phần Sứ Kim Cương, cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của Công Ty, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó có theo hợp đồng hay không. Công Ty Cổ Phần Sứ Kim Cương, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web này.

Sự bồi thường
Theo đây, bạn bồi thường ở mức độ tối đa Công Ty Cổ Phần Sứ Kim Cương khỏi và chống lại bất kỳ và / hoặc tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Những điều khoản này.

Tính hiệu lực từng phần
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Sự thay đổi của các điều khoản
Công Ty Cổ Phần Sứ Kim Cương được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Phân công
Công Ty Cổ Phần Sứ Kim Cương được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng và thầu phụ các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này.

Toàn bộ thỏa thuận
Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công Ty Cổ Phần Sứ Kim Cương và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, và thay thế cho tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh & Phán quyết
Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và bạn tuân theo quyền phán quyết không độc quyền của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

18/09/2022