Hướng dẫn:

Bảng kiểm tra kết quả báo cáo: Ở ĐÂY

Thời hạn báo cáo trong ngày 23:59 báo cáo sau thời gian này sẽ không được tính.

Không cần phải thực hành tất cả, chỉ cần thực hành một trong số các bài thực hành cần có để khơi nguồn sáng tạo.

Trải nghiệm cũng không cần phải dài, nhưng là một trải nghiệm đã làm hôm nay cho dù chỉ là nhận ra 1 điều sáng tạo xung quanh cuộc sống của mình.

Chúc nhà mình kích hoạt được nhà sáng tạo thực thụ.

Điền xuống bên dưới kết quả thực hành của bạn hôm nay