Hướng dẫn sử dụng hệ thống nội bộ DMI

  1. Hướng dẫn cài đặt MS Team trên điện thoại, đăng nhập, tìm kiếm thành viên nội bộ: https://educationdmi-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ngocanh_ji_dmi_edu_vn/EckRHXUEhbNIqTc8yxAmE38BzMhpYLKOPWLjBB36hxOUuA?e=9J2yGB
  2. Hướng dẫn cài đặt MS Team trên máy tính, đăng nhập, tìm kiếm thành viên nội bộ, say hi to other: https://educationdmi-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ngocanh_ji_dmi_edu_vn/EZJTCTWjVgRItusAEJEKnVUB96DWXyMuNY_wtZJcu15KWg?e=ja7Kan
  3. Hướng dẫn cài đặt Outlook trên điện thoại, đăng nhập, kiểm tra email và gửi email: https://educationdmi-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ngocanh_ji_dmi_edu_vn/Ec3fCNFwXS5FmWkd-Se6a70BW-35M4MSiaaE_Su76WszCw?e=BLXmZz
  4. Hướng dẫn đăng nhập Outlook, nhận email và gửi email: https://educationdmi-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ngocanh_ji_dmi_edu_vn/ESRPGKrRI6NKhXGEasF82dMB1GiyP7TryPMJGqnxG1eQIQ?e=dmEzed