Đăng ký trở thành đại sứ Sứ Mệnh Kim Cương (DMI)

Việc đăng ký biểu mẫu này không đồng nghĩa với bạn đã trở thành Đại Sứ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xét duyệt và thông báo trực tiếp đến từng trường hợp được duyệt trong thời gian sớm nhất.