Hỏi đáp Toàn cầu cùng GMR và các giảng viên tuần 2 – 26.11.2023

Tiếng Việt:

Tiếng Anh: