Công cụ cuộc sống số 07: Người bạn đời vô hình bên cạnh bạn.