Công cụ cuộc sống số 03: Câu chuyện Aspirin, thỏi son màu hồng và thỏi son màu đỏ.