Công cụ cuộc sống số 02: Trò lừa từ hai lựa chọn tồi tệ: câu lạc bộ đêm hay mạng internet (đừng tìm kiếm, hãy gieo trồng)