Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Ngày hội Năng Đoạn Kim Cương 5 vé  × 1 500.000
Tạm tính 500.000
Tổng 500.000
  • Hãy nhấn thanh toán để chuyển sang bước hướng dẫn chuyển khoản.