Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Ngày hội Năng Đoạn Kim Cương 3 vé  × 1 1.500.000
Tạm tính 1.500.000
Tổng 1.500.000
  • Hãy nhấn thanh toán để chuyển sang bước hướng dẫn chuyển khoản.